Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2016

3650 f0a8 500
Reposted fromvounsky vounsky viaoll oll
4041 ced5
Reposted fromGIFer GIFer viaoll oll
7528 b6c7 500
Reposted fromoll oll
3188 d96f
Reposted fromennomane ennomane viakatzencontent katzencontent
7610 ea97
Reposted fromBeetlesoup Beetlesoup viaunmadebeds unmadebeds

December 05 2016

2931 e3d2 500
Reposted fromkaiee kaiee viapapieroski papieroski
5062 e800 500
Reposted fromoll oll
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaoll oll
9339 10af
Reposted fromczinok czinok viaoll oll
Reposted fromFlau Flau viaoll oll
5716 b57c 500
Reposted fromoll oll
By lepiej poznać ludzi
wystarczy tylko raz
zrobić coś wbrew ich woli.
— Woody Allen
Człowiek miewa w życiu wiele okazji, ale szansa pojawia się tylko raz. Można ją mieć i zmarnować. Sęk jednak w tym, że można jej także nie dostrzec.
— Ryszard Kapuściński, "Busz po polsku"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

November 24 2016

8453 ae6e
Reposted fromGIFer GIFer viaoll oll
2614 a1c1 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viaoll oll
6615 282b 500
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viaoll oll
0407 32f9
Reposted fromlittlebreath littlebreath viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl