Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2017

Reposted fromFlau Flau viawall-of-flowers wall-of-flowers
6845 41fb 500
Reposted fromrisky risky viamarlylee marlylee

March 14 2017

6065 2436
Reposted fromlaters laters viaK8 K8
6452 6cbb
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll

March 09 2017

February 23 2017

9655 1611
Reposted frompesy pesy viahomczi homczi
Kobiety dzielą się na dwie kategorie. Na roztrzepane, które zawsze gubią rękawiczki, i na uważne, które zawsze jedną przynoszą do domu.
— Marlena Dietrich
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
Wszędzie jest tak samo, dopóki ty się nie zmienisz. Nie ma na świecie takiego magicznego miejsca, które cię odmieni. Jeśli czujesz się jak śmieć, to wszystko wygląda jak śmieć.
— Richard Bachman – Ostatni bastion Barta Dawesa
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
0029 ab0e
Reposted fromnapiechote napiechote viajoder joder

June 29 2015

3956 0cbd 500
Reposted fromtimetolove timetolove vianivea nivea
9613 44c2 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost vianivea nivea

June 26 2015

1523 ccfd
Reposted fromlouse louse viawhite-raven white-raven
4017 c65d 500
Reposted frompl pl viathosecookiesaremine thosecookiesaremine
6781 5678 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
2157 c88d
Reposted fromleximalcerta leximalcerta vianivea nivea
Reposted fromoll oll
0358 799c 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viabruja bruja
3020 04d1
Reposted fromIriss Iriss viawhatshesaid whatshesaid
5588 0a15
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajoder joder
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl