Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2017

7570 dda1
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaoll oll

August 27 2017

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaoll oll
4273 5957 500

Foto: Ricardo Cuba

Reposted fromkimik kimik viaoll oll

June 19 2017

2967 d0e1
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabruja bruja

June 16 2017

June 13 2017

9841 3701 500
;)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viachildren children
1637 84f3
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viabruja bruja

June 05 2017

Reposted fromnaich naich viamarlylee marlylee

May 22 2017

4088 b347
Reposted fromkyte kyte viaoll oll
7904 cc77 500
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
0084 1c94 500
Żadne z nas nie jest szczęśliwe ale żadne z nas nie chce odejść więc dalej niszczymy się nawzajem, nazywając to miłością.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Wzgórze Psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
Reposted fromstrawberrylove strawberrylove viaMsSuzanna MsSuzanna
9142 f03e
Reposted fromChibichan Chibichan viaMsSuzanna MsSuzanna

May 17 2017

6052 5564 500
Reposted fromoll oll
7840 fe5d 500
Reposted fromGIFer GIFer viaoutkapa outkapa
6644 9c14
Reposted fromfrlendzoned frlendzoned viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl