Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2018

8646 1595 500
South Downs National Park, England 

November 02 2017

Niewielu jest ludzi, których prawdziwie kocham, a jeszcze mniej takich, o których mam dobre mniemanie. Im więcej poznaję świat, tym mniej mi się podoba, a każdy dzień utwierdza mnie w przekonaniu o ludzkiej niestałości i o tym, jak mało można ufać pozorom cnoty czy rozumu.
— Jane Austen, "Duma i uprzedzenie"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

October 24 2017

8841 2961 500
Reposted fromoll oll viaeloo eloo
8510 2b59 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaeloo eloo
0612 8d75 500
włosy
Reposted fromdaysleeper daysleeper viaeloo eloo
7451 4f16
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaK8 K8

October 04 2017

Reposted fromhernameisalice hernameisalice viabeinthe beinthe
0812 d72f
Reposted fromscorpix scorpix viabeinthe beinthe

September 12 2017

7570 dda1
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaoll oll

August 27 2017

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaoll oll
4273 5957 500

Foto: Ricardo Cuba

Reposted fromkimik kimik viaoll oll

October 24 2017

8841 2961 500
Reposted fromoll oll viaeloo eloo
8510 2b59 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaeloo eloo
0612 8d75 500
włosy
Reposted fromdaysleeper daysleeper viaeloo eloo
7451 4f16
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaK8 K8

October 04 2017

Reposted fromhernameisalice hernameisalice viabeinthe beinthe
0812 d72f
Reposted fromscorpix scorpix viabeinthe beinthe

September 12 2017

7570 dda1
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaoll oll

August 27 2017

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl