Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

7904 cc77 500
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
0084 1c94 500
Żadne z nas nie jest szczęśliwe ale żadne z nas nie chce odejść więc dalej niszczymy się nawzajem, nazywając to miłością.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Wzgórze Psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
Reposted fromstrawberrylove strawberrylove viaMsSuzanna MsSuzanna
9142 f03e
Reposted fromChibichan Chibichan viaMsSuzanna MsSuzanna

May 17 2017

6052 5564 500
Reposted fromoll oll
7840 fe5d 500
Reposted fromGIFer GIFer viaoutkapa outkapa
6644 9c14
Reposted fromfrlendzoned frlendzoned viaoll oll
Reposted fromgruetze gruetze viaoll oll

April 20 2017

Święconka silnej, niezależnej kobiety

Reposted fromalcohoolic alcohoolic vialubie-lato lubie-lato

April 13 2017

4150 2339 500
Reposted frommexicomagico mexicomagico viamargamara margamara
1121 e483 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaoll oll
0651 c9b5
Reposted fromparkaboy parkaboy viaoll oll
1119 33b7
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaoll oll
7207 e7d1
Reposted fromoll oll
7222 7f3e 500
Reposted fromoll oll
Reposted fromFlau Flau viaaurinko aurinko
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadreamerlive dreamerlive

April 03 2017

Reposted fromgreensky greensky viaoutkapa outkapa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl